GIỚI THIỆU

Tầm nhìn

EnOp đề xuất một mô hình mới về công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật công nghiệp có chức năng :

  • Gia công thiết kế, tính toán, nghiên cứu ứng dụng, vượt qua sự đối lập giữa ngành công nghiệp và học thuật, thực hành và lý thuyết, ngắn và dài hạn, thử nghiệm và mô phỏng ;
  • ()

Giá trị

  • Chuyên nghiệp & Bảo mật : EnOp làm việc chuyên nghiệp trong sự minh bạch, công bằng và bảo mật, đặc biệt là bảo mật các dữ liệu và tôn trọng bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Lịch sử

EnOp được viết tắt bởi hai từ Engineering & Optimization có nghĩa là ứng dụng tối ưu hóa trong thiết kế kĩ thuật công nghiệp.

()