Cách thức

Để thực hiện dự án, EnOp theo một quá trình L.T.B.T. gồm 4 bước :

1. Liên hệ : khách hàng thông báo EnOp môt vấn đề, hoặc một nhu cầu.

2. Tái lập : EnOp thu thập thông tin tổng quát đề đảm bảo giải quyết đúng trọng tâm của vấn  đề và trao đổi các thông tin /yêu cầu kỹ thuật với khách hàng.

3. Báo giá : EnOp cấu trúc lại quá trình giải quyết các vấn đề dưới hình thức các hoạt động mà không nhất thiết theo trình tự thời gian (ví dụ : nghiên cứu tính khả thi, phát triển một mô hình tính toán, thực hiện một chương trình đo đạc thực nghiệm hoặc mô phỏng). Một chuyển giao (ví dụ : báo cáo tóm tắt, báo cáo phân tích giải mã sản phẩm, mô hình số) có liên quan đến một số hoạt động này. Cơ cấu các hoạt động này cho phép ước tính báo giá rõ ràng và chi tiết.

4. Tiến hành : EnOp thực hiên các hoạt động đúng theo cấu trúc của báo giá và thường xuyên trao đổi/cập nhật thông tin về tiến độ cho khách hàng.