Công cụ/Phần mềm

EnOp có kinh nghiệm sử dụng các phương pháp tối ưu hóa : thuật toán xác định (SQP, Direct-search) ; thuật toán ngẫu nhiên (GA), thuật toán nhiều cấp chính xác (Space Mapping), thuật toán với biến rời rạc (Branch-and-Bound), thuật toán nhiều mục tiêu (e-constraints).

EnOp có kinh nghiệm sử dụng một số phần mềm tính toán kỹ thuật thương mại (Maxwell Ansys, Opera Vector fields, Flux, MotorCad, Mathcad, Matlab/Simulink) nó có thể tận dụng cho những khách hàng muốn.

Trong trường hợp khác, EnOp ủng hộ việc sử dụng các phần mềm mă mở miễn phí (ví dụ : FEMM, Scilab) cho linh hoạt, phù hợp với vấn đề mới lạ.

EnOp cũng hỗ trợ trên phầm mềm phát triển nội bộ về thiết kế tối ưu hóa máy điện & điều khiển OST-EM; thiết kế tố ưu hệ thống truyền đông điện cho xe điện GOEP.