Giá trị

 

  • Chuyên nghiệp & Bảo mật : EnOp làm việc chuyên nghiệp trong sự minh bạch, công bằng và bảo mật, đặc biệt là bảo mật các dữ liệu và tôn trọng bảo vệ sở hữu trí tuệ.
  • Sáng tạo & Cởi mở : EnOp đưa ra các giải pháp thực tiễn phù hợp với nhu cầu của khách hàng trên cơ sở các khái niệm và thực nghiệm, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của khoa học nói chung.
  • Năng động & Linh hoạt : EnOp linh hoạt và chủ động huy động sự sáng tạo và chuyên môn của đội ngũ kỹ sư và nhà nghiên cứu.
  • Tôn trọng Con người & Môi trường : EnOp đưa ra các giải pháp công nghệ thúc đẩy sự phát triển bền vững về môI trường, tôn trọng nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác.