PHƯƠNG PHÁP

Cách thức

Để thực hiện dự án, EnOp theo một quá trình L.T.B.T. gồm 4 bước :

1. Liên hệ : khách hàng thông báo EnOp môt vấn đề, hoặc một nhu cầu.

2. ()


Công cụ/phần mềm

EnOp có kinh nghiệm sử dụng một số phần mềm tính toán kỹ thuật thương mại (Maxwell Ansys, Opera Vector fields, Flux, MotorCad, Mathcad, Matlab/Simulink) nó có thể tận dụng cho những khách hàng muốn.

()